Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Τρίτη, 03 31st

Last updateΠαρ, 27 Μαρ 2020 3pm

Τμήμα Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

Στο Δήμο Πατρέων λειτουργούν 5 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και 11 Παιδικοί Σταθμοί, οι οποίοι φιλοξενούν 120 βρέφη και 900 παιδιά.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί  που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:

 • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 • Να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Ειδικότερα οι Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν και πλήρη ημερήσια διατροφή στα παιδιά.

Λειτουργία Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.

Οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους:

 • Το διάστημα των Χριστουγέννων από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 06 Ιανουαρίου,
 • Το διάστημα του Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά,
 • Τις επίσημες αργίες
 •  Όλο το μήνα Αύγουστο

Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 15.45 μ.μ.

 Κριτήρια συμμετοχής

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά με ημερομηνία γέννησης απο 1/1/2016 - 28/2/2017.

Πληροφορίες εγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου στον Παιδικό Σταθμό της επιλογής των γονιών.

(Οι αιτήσεις εγγραφής για το έτος 2019-2020 αφορούν τα νήπια με ημερομηνία γέννησης απο 1/1/2016 - 28/2/2017)

Εντός του μηνός Ιουλίου συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενουμένων νηπίων, βάση των κριτηρίων που έχει θεσπίσει με την υπ΄αριθμ 89/7-4-2017 απόφασή του.

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης αναρτώνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς.

Δικαιολογητικά Εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

* (ΕΝΤΥΠΟ 1) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώpdf

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. (ΕΝΤΥΠΟ 2) Αίτηση εγγραφής κατεβάστε εδώpdf 
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικ. έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση κατεβάστε εδώpdf
 4. (ΕΝΤΥΠΟ 3) Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως  από παιδίατρο κατεβάστε εδώpdf 
 5. Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής του παιδιού απο το Σταθμό κατεβάστε εδώpdf 
 6. Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικών δεδομένων κατεβάστε εδώpdf 
 7. Δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας των γονέων
 8. Ειδικά δικαιολογητικά ανα περίπτωση (εφόσον υπάρχουν)

* Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά περίπτωση): (αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να µοριοδοτηθούν)

Α) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, με ημερομηνία όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από  την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.

Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:

1. Βεβαίωση εργασίαςαπό τον αντίστοιχο φορέα όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.

Γ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ή 

    ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή

    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή 

    ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Δ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

1. Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία  της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών, ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ανά περίπτωση):

1i)  Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτήριου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

1ii)   Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:

 • Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου (εφόσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση µεταβολήςατομικώνστοιχείωντηςΔ.Ο.Υ.,που να αποδεικνύεται η διάσταση (εφόσον υπάρχει).
 • Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού (εφόσον υπάρχει).

ή

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω

(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών).

Για τις περιπτώσεις διαζευγμένων  ή εν διαστάσει γονέων, προκειμένου να µοριοδοτηθούν για την εργασία, θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο. Διαφορετικά µοριοδοτείται µόνο όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.

2.  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.  Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπώνγονέων:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως µε επίσημη μετάφραση του (αν δεν είναι µε λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.

4.  Βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου  (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές Α΄ κύκλου σπουδών).

5.  Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).

6.  Σε περίπτωση γονέων µε παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 50% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 50%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής  ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οικογενειακή Κατάσταση Μόρια

Γονείς η παιδιά με αναπηρία σωματική, ή πνευματική  με ποσοστό 67%, ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα,

που να αποδεικνύονται με βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και να είναι σε ισχύ.

30
Παιδιά ορφανά από μητέρα ή πατέρα. 

30

Παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. 30
Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 30
Παιδιά φυλακισμένων 30
Παιδιά ανέργων φοιτητών (Α΄ κύκλου σπουδών) 30
Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες 30
Παιδιά εργαζομένης μητέρας 30
Παιδιά εργαζόμενου πατέρα 20
Παιδιά εργαζόμενων γονέων σε διαφορετικές πόλεις (άνω των 50 χλμ.) 10
Παιδιά δύο (2) ανέργων γονέων (όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ) 20
Παιδιά  ενός (1) άνεργου γονέα  (όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση ανεργίας από τον  ΟΑΕΔ) 10
Αριθμός ανήλικων τέκνων     1 παιδί 5
Αριθμός ανήλικων τέκνων     2 παιδιά 15
Αριθμός ανήλικων τέκνων     3 παιδιά 30
Αριθμός ανήλικων τέκνων     4 παιδιά

50 +

10 ανα παιδί

1η επιλογή Σταθμού 5

2η επιλογή Σταθμού *

0
Στον Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό τα παιδιά των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» 30
Στον ΙΔ΄ Παιδικό Σταθμό τα παιδιά των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Πατρών 30
Οικογενειακό Εισόδημα Μόρια
0 € – 12.000 €

30

12.001 € – 20.000 € 20
20.001 € – 30.000 € 10
30.001 € και άνω 0

Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι :

α) ο αριθμός των παιδιών και
β) το οικογενειακό εισόδημα.

 Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της μοριοδότησης

* Η β΄ επιλογή Σταθμού θα εξετάζεται με το ισχύον σύστημα μοριοδότησης, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.


Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι

α) ο αριθμός των παιδιών και

β) το οικογενειακό εισόδημα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, φιλοξενούνται βρέφη από οκτώ (8) μηνών έως τριάντα (30) μηνών, μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής»

Σε περίπτωση μη κάλυψη των θέσεων μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής», της συνολικής δυναμικότητας του εκάστοτε Βρεφονηπιακού Σταθμού,  είναι  δυνατή η  εγγραφή  βρεφών,  με το προαναφερθέν  σύστημα μοριοδότησης και τα προαναφερθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της μοριοδότησης στο γραφείο της Προϊσταμένης του Τμήματος Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών (Γούναρη 76, 1ος όροφος)

Οικονομική συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ανά κατηγορία (εισόδημα γονέων). Για οικογένειες οικονομικά ασθενείς, πολύτεκνους ή ποσοστό αναπηρίας μέλους 67% και πάνω κ.λπ. υπάρχει ειδική ρύθμιση.

Οικογενειακό Εισόδημα Α΄ παιδί Β΄ παιδί
Έως 25.000 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ
25.001 € - 30.000 € 70 € 35 €
30.001€ – 40.000 € 100 € 50 €
40.001 € – 50.000 € 120 € 60 €
50.001 € και άνω 150 € 75 €

Οι δόσεις προκαταβάλλονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με κατάθεση του ποσού σε Τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται το Νομικό πρόσωπο της υπηρεσίας μας.
Καταβάλλονται:

 • Μέχρι 15 Οκτωβρίου η πρώτη δόση που αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο
 • Μέχρι 30 Νοεμβρίου η δεύτερη δόση που αφορά τους μήνες Νοέμβριο Δεκέμβριο-Ιανουάριο
 • Μέχρι 30 Ιανουαρίου η τρίτη δόση που αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο
 • Μέχρι 30 Μαρτίου η τέταρτη δόση που αφορά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο
 • Μέχρι 30 Μαΐου η πέμπτη δόση που αφορά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο

Θα ισχύει 10% έκπτωση σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής.
Δύναται να καταβάλλονται τα τροφεία και κάθε μήνα αν αυτό εξυπηρετεί το γονέα.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά. Μη καταβολή των εισφορών συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, η οποία ισχύει μετά την εγγραφή του παιδιού και αφορά ειδικά κοινωνικά περιστατικά ως κάτωθι:

 • Τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου ή την εμφάνιση δυσίατου νοσήματος του ενός ή και των δύο γονέων
 • Την ξαφνική απώλεια της εργασίας του ενός ή και των δύο γονέων

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί, με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΔIΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Πολύτεκνοι ή εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, με εισόδημα μέχρι 50.000,00€ και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, απαλλάσσονται.
 • Οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου (μόνιμοι, αορίστου χρόνου και ΙΔΟΧ) απαλλάσσονται.
 • Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών δικαιούνται έκπτωσης 10%, στον ΙΔ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Πάτρας (Ρίο)
 • Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι με εισόδημα από 25.001,00€ και άνω καταβάλουν  τροφεία με το ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως. 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ